فرم های سازماندهی درون منطقه ای

درخواست حذف این مطلب

فرم های سازماندهی درون منطقه ابت

  1. شرکت در سازماندهی برای سرباز معلمانی که در س حصیلی 97-96 در مدارس منطقه انجام وظیفه خواهند نمود ا امی است.
  2. شرکت در سازماندهی برای نیروهای حق دریس ، جانشین ،نیروهای مازاد (پایین ترین امتیاز) در مدارس بعلت کاهش کلاس،نیروهای به تحصیل، فارغ حصیلان
ادامه مطلب